Samverkansformer | WEXSUS
Länkstig

Samverkansformer

Vi tror att samverkan är nyckeln till att lösa komplexa samhällsproblem och driva hållbar utveckling. Genom att förena olika discipliner och aktörer, inklusive forskare, praktiker, politiker och medborgare, skapar vi innovativa lösningar och stärker vårt samhälle. Utforska våra olika samverkansformer och hitta personer att samverka med.

Transdisciplinär forskning

Transdisciplinär forskning är en metod som går bortom de traditionella gränserna för akademiska discipliner. Nyckelkomponenter är att istället för att enbart förlita sig på en enskild disciplin eller en sektor, förenar transdisciplinär forskning kunskap från olika fält och aktörer för att adressera komplexa samhällsproblem på ett holistiskt sätt. Detta innebär att forskare, praktiker, politiker och medborgare samarbetar för att hitta innovativa och hållbara lösningar.

Living Labs

Living Labs är verkliga miljöer där forskare och praktiker samarbetar direkt med lokalsamhällen för att testa och utveckla nya lösningar på plats. Dessa innovativa testmiljöer möjliggör experimentering och justering av idéer i en verklig kontext, vilket skapar relevanta och hållbara resultat.

Medborgardeltagande

Genom att inkludera medborgare i planeringsprocessen säkerställer vi att deras behov och önskemål beaktas. Detta sker genom workshops, enkäter, öppna forum och andra deltagandeprocesser, vilket förbättrar beslutsfattandet.

Samskapande

Samskapande, eller co-creation, är en metod där olika aktörer tillsammans skapar lösningar genom aktivt samarbete och delaktighet. Istället för att beslut fattas av en liten grupp experter eller beslutsfattare, involverar samskapande en bredare grupp av intressenter, inklusive medborgare, i hela processen från idéutveckling till implementering. Detta säkerställer att de lösningar som tas fram är relevanta, välgrundade och får bredare acceptans.