Verksamhetsidé och uppdrag | WEXSUS
Länkstig

Verksamhetsidé och uppdrag

Vårt syfte är att vara en samverkansarena för att utbyta kunskap och tillsammans kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Verksamhetsidén och uppdraget ger en grundläggande riktning för Wexsus när vi under 2024 formulerar specifika strategiska mål och inriktningar.

Vår verksamhetsidé

Wexsus verksamhetsidé är att facilitera samverkan och skapa partnerskap för hållbar utveckling mellan akademin i Västsverige och andra samhällsaktörer.  Tillsammans ska vi utveckla, utbyta och nyttiggöra kunskap som stärker samhällets förmåga och kapacitet till en hållbar omställning.

Vårt uppdrag

Utifrån vår verksamhetsidé är vårt uppdrag att se till att aktörer från alla samhällssektorer träffas och utbyter kunskap genom att vara en öppen mötesplats. Mötena ska öka kunskapen och möjliggöra samverkan så att alla aktörer kan agera mer kraftfullt för en hållbar omställning. 

Våra fyra verksamhetsområden

För att konkretisera vårt uppdrag i handling kommer vi fokusera på fyra verksamhetsområden.

Mötesplats och nätverk 

Vi initierar, koordinerar och utvecklar gränsöverskridande möten, nätverk, samverkansprojekt och partnerskap för hållbar utveckling. Syftet är att inkludera flera perspektiv för att möjliggöra en helhetssyn på hållbar utveckling.

Nyttiggörande av kunskap

Vi sammanställer, tillgängliggör och kommunicerar kunskap från akademin och från andra samhällsaktörer så den kan användas för en hållbar omställning. Nyttiggörandet innebär både att utbyta befintlig kunskap och samskapa ny kunskap.

Processer och metoder

Vi använder, tillhandahåller och utvecklar olika verktyg som underlättar kunskapsutbyte och samverkansprocesser för hållbar utveckling. Verktygen är dels webbaserade guider, checklistor, metoder och modeller, men kan också bestå av att våra medarbetare bistår med processledning och facilitering genom samskapande metoder. 

Portalfunktion

Vi fungerar som en ingång och kontaktyta till akademin och har överblick över kunskap, kompetens och aktiviteter inom samverkan för hållbar utveckling hos våra lärosäten och partner. Portalfunktionen består dels av att våra medarbetare förmedlar vidarekontakter och besvarar frågor, men vi ska också utveckla en digital portalfunktion där det är möjligt att hitta kontaktpersoner, organisationer och relevant information.